Privacy

Privacyverklaring

Davidsfonds – Privacyverklaring – juli 2022

1. Algemeen

 1. Dit is de privacyverklaring van Davidsfonds VZW, met haar maatschappelijke zetel te Sluisstraat 79, 3000 Leuven (België), ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0407.765.729, privacy@davidsfonds.be (“het Davidsfonds”).

Het Davidsfonds treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de hierna vermelde doeleinden.

Het Davidsfonds hecht groot belang aan de bescherming jouw privacy en jouw persoonsgegevens, en streeft ernaar om jouw persoonsgegevens op een transparante en vertrouwelijke manier te verwerken in overeenstemming met de geldende regelgeving. Deze privacyverklaring beschrijft onder meer de persoonsgegevens die wij over jou verzamelen, waar wij de gegevens vandaan halen, hoe wij de gegevens die wij over jou verzamelen gebruiken, hoe lang wij jouw gegevens bewaren, aan wie wij deze informatie mogen verstrekken, alsook jouw rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens.

 1. Het Davidsfonds is een cultuurnetwerk dat culturele activiteiten organiseert, cursussen en boeken aanbiedt en cultuurreizen organiseert. Het Davidsfonds is actief in België en in het buitenland. Zij focust op taal, geschiedenis en kunst. Het Davidsfonds is een ledenorganisatie die bestaat uit afdelingen en talloze vrijwilligers. 
 2. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.davidsfonds.be, alsook op iedere relatie tussen het Davidsfonds en haar leden, klanten, vrijwilligers, prospecten en partners.

Deze privacyverklaring dient samen gelezen te worden met de algemene voorwaarden van het Davidsfonds (www.davidsfonds.be/verkoopsvoorwaarden). 

 1. Door de website, webshops en andere diensten en producten van het Davidsfonds te gebruiken, stemt u in met deze privacyverklaring en met haar toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens door het Davidsfonds.
 2. Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op websites of diensten van derden waarnaar zou worden verwezen en waarop een andere privacyverklaring van toepassing is. Het Davidsfonds is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden en kan hierop geen controle uitoefenen.
 3. Deze privacyverklaring kan op elk moment door het Davidsfonds worden gewijzigd. De datum van een wijziging zal desgevallend op haar websitepagina vermeld staan. Vooraleer een dergelijke verandering effectief in werking treedt, word je hiervan op de hoogte gebracht via e-mail, dan wel via een pop-up op de website van het Davidsfonds.

Juridisch kader

 1. Deze privacyverklaring is onderworpen aan (i) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”), (ii) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en (iii) iedere andere toepasselijke wetgeving (samen “de Privacywetgeving”).
 2. Wat zijn persoonsgegevens?
  1. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die in verband staan met geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen.

‘Identificeerbaar’ betekent een persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden aan de hand van een nummer of aan de hand van één of meerdere specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 1. Welke persoonsgegevens?
  1. De persoonsgegevens die het Davidsfonds kan verwerken zijn: voornaam, familienaam, geboortedatum, geslacht, adres(sen), gegevens van de lidkaart of de cultuurkaart, lidmaatschapsgegevens, van welke afdeling iemand lid is, welke activiteiten er werden bijgewoond, welke aankopen er werden verricht, welke jouw interesses of voorkeuren zijn inzake ons aanbod, gegevens van vrijwilligers, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens (waaronder gegevens over betaalkaarten), foto’s, video’s, rijksregisternummer, ID- of paspoortnummer, verzekeringsgegevens, gezinssamenstelling, alsook gegevens van belang voor u verblijf (bepaalde voorkeuren waaronder ook relevantie medische gegevens en bijzondere wensen, die bijvoorbeeld verband kunnen houden met allergieën, dieet, religie, medische situatie of beperking). 

Ook gegevens die van belang zijn voor het reizen naar bepaalde landen of regio’s kunnen worden verwerkt (bv. in het kader van bijkomende verplichtingen om toegang te verkrijgen tot een land of regio). Het is dus mogelijk dat het Davidsfonds bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt wanneer dit nodig is voor het leveren van haar diensten (raciale of etnische afkomst, medische en genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens met betrekking tot de burgerlijke staat of seksuele geaardheid van een persoon).

  1. Het Davidsfonds verkrijgt je persoonsgegevens rechtstreeks van jou, dan wel van een derde, bv. via de persoon die een reis of activiteit waar jij als metgezel aan deelneemt via het Davidsfonds boekt. Het is in dit laatste geval vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van diegene die aan het Davidsfonds jouw persoonsgegevens verstrekt om ervoor te zorgen dat je hiervan kennis hebt en je hiermee hebt ingestemd.
  2. De verwerking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor haar werking als ledenorganisatie en cultuurnetwerk. Indien je de persoonsgegevens niet zou verstrekken, kan het Davidsfonds bepaalde activiteiten en/of informatie niet organiseren alsook bepaalde diensten en/of producten niet aan jou verstrekken.
  3. Het Davidsfonds heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd, of het Davidsfonds gebonden is door de uitvoering van haar wettelijke verplichtingen. Het Davidsfonds kan echter niet controleren of een bezoeker van haar website ouder is dan 16 jaar, zodat zij de ouders verzoekt en aanraadt om nauw betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, zodat de verwerking van persoonsgegevens van kinderen zonder toestemming vermeden kan worden.

Als je ervan overtuigd bent dat het Davidsfonds zonder die toestemming persoonlijke gegevens zou hebben verzameld over een minderjarige, aarzel dan niet om contact op te nemen.

3. Doel

 1. Het Davidsfonds kan jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring, met het oog op:
 1. het organiseren van evenementen, activiteiten, cursussen en cultuurreizen;
 2. het aanbieden en verkopen van onder andere boeken, magazines en cd’s;
 3. het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en het Davidsfonds;
 4. het verzenden van facturen en de invordering van betalingen;
 5. de behandeling van een aanvraag tot informatie of van een offerte;
 6. de verbetering van de diensten van het Davidsfonds;
 7. het uitvoeren van directe marketing activiteiten zoals updates, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor evenementen, marketingmateriaal en andere informatie die voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn;
 8. het aanmaken en beheer van een ledenbestand, het uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen voor zover van toepassing;
 9. het verrichten van prospectie van nieuwe leden;
 10. statistische doeleinden;
 11. juridische doeleinden (om juridische geschillen te behandelen, om de algemene voorwaarden van het Davidsfonds na te leven, of om te voldoen aan verzoeken van de rechtshandhavingsinstanties);
 12. voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het Davidsfonds;
 13. de uitvoering van de wettelijke verplichtingen van het Davidsfonds (boekhouding, fiscale, ..).

4. Rechtsgrond

 1. De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens ligt in:
 1. de overeenkomst die jij aangaat of bent aangegaan met het Davidsfonds voor het verstrekken van één of meerdere van haar diensten, activiteiten of producten;
 2. de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming die je aan het Davidsfonds hebt gegeven om de door jou meegedeelde persoonsgegevens te verwerken;
 3. de gerechtvaardigde belangen van het Davidsfonds; of
 4. de wettelijke verplichtingen waartoe het Davidsfonds gehouden is.
 1. Gebruiken, verzamelen, verwerken, opslaan en doorgeven van persoonsgegevens
  1. Het meedelen van persoonsgegevens aan het Davidsfonds en/of deelname aan evenementen, cursussen of cultuurreizen impliceert dat jij je als mededeler/gebruiker:
 1. volledig, bewust en geïnformeerd verklaart met deze privacyverklaring en die zonder voorbehoud aanvaardt; en/of
 2. jouw uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming verleent aan het Davidsfonds om de meegedeelde persoonsgegevens te (laten) gebruiken, verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de Privacywetgeving.
  1. Het Davidsfonds zal jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, met uitzondering: 
 1. van onderaannemers of contractspartijen voor de uitvoering van de diensten, activiteiten en producten die het Davidsfonds aanbiedt of indien dit nodig is voor de uitvoering van jouw overeenkomst met het Davidsfonds (bv. leveranciers, hotels, verzekeraars,…), maar ook andere contractspartijen die zorgen voor ICT-beheer, ICT-beveiliging en bedrijfscontinuïteit;
 2. van haar dienstverleners indien dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor audits, corporate governance, bedrijfsontwikkeling;
 3. voor het uitvoeren en opvolgen van financiële transacties (bank, betalingsverkeer via de financiële instelling Mollie, ..) 
 4. voor het zorgen voor de opvolging en levering van gekochte goederen; 
 5. voor het verzorgen en verspreiden van tijdschriften, nieuwsbrieven en uitnodigingen; 
 6. indien het Davidsfonds hiertoe wettelijk verplicht is of in het kader van een (toekomstige) gerechtelijke procedure en/of ter vrijwaring van de rechten van het Davidsfonds, of;
 7. indien je hier uitdrukkelijk toestemming toe hebt gegeven.

Met bedrijven/personen die jouw gegevens verwerken in opdracht van het Davidsfonds, sluit het Davidsfonds een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Davidsfonds verkoopt of deelt nooit jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. 

5. Termijn van bewaring

 1. Het Davidsfonds slaat de persoonsgegevens op (i) voor de periode die nodig is om haar diensten, activiteiten of producten waarop je een beroep hebt gedaan te kunnen verlenen of aanbieden, met een maximumtermijn van 5 jaar na de laatst geleverde dienst, activiteit of product, of (ii) voor 5 jaar na de laatste activatie door jou als lid, of (iii) voor zolang het Davidsfonds (of haar rechtsopvolger) bestaat voor wat betreft de gegevens die zijn opgeslagen in het kader van het archief van het Davidsfonds.

6. Jouw rechten

  1. De Privacywetgeving verleent jou een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht:
 1. op inzage en kopie van jouw persoonsgegevens;
 2. om jouw persoonsgegevens kosteloos te laten verbeteren als er fouten in zouden staan;
 3. om jouw persoonsgegevens te laten wissen voor zover:

(i) de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden

(ii) je toestemming is ingetrokken en er is geen andere toepasselijke rechtsgrond voor de verwerking;

(iii) je persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

(iv) je persoonsgegevens moeten gewist worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting van het Davidsfonds,

(v) je maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde grond, of

(vi) te allen tijde in geval van direct marketing

Een dergelijke verwijdering heeft wel als gevolg dat bepaalde diensten van het Davidsfonds niet langer geleverd kunnen worden;

 1. om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken indien:
 1. Je de correctheid van de persoonsgegevens betwist (tijdens de periode die aan het Davidsfonds aan het om de juistheid van de gegevens te controleren);
 2. De verwerking is onrechtmatig en je verzet je tegens het wissen van de gegevens, maar dringt wel aan op de beperking;
 3. De gegevens zijn niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar je hebt deze nodig in het kader van een rechtsvordering;
 4. Indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het uitklaring of de gerechtvaardigde belangen van het Davidsfonds zwaarder wegen dan jouw belangen.
 1. Om, indien de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming of een overeenkomst met het Davidsfonds, jouw persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde, dan wel om deze te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat;
 2. om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij het Davidsfonds dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoert, die zwaarder zouden wegen dan jouw belangen. In het kader van directe marketing kan je te allen tijde bezwaar maken;
 3. om, indien de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming hiertoe, deze ten alle tijde in te trekken. Bij iedere mailing van het Davidsfonds zit bovendien een link om je toestemming in te trekken en je uit de mailingslijst van het Davidsfonds te verwijderen. De intrekking van je toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming voorafgaandelijke aan de intrekking ervan;
 4. om een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens strijdig is met de Privacywetgeving. Voor België betreft dit:

Gegevensbeschermingautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (België)

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

E-mail: contact@apd-gba.be 

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

 1. Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor verdere vragen kan je een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten per aangetekend schrijven naar Sluisstraat 79, 3000 Leuven (België) of via e-mail naar privacy@davidsfonds.be.  

Het Davidsfonds kan voorafgaandelijk om een bewijs van uw identiteit verzoeken.

 1. Indien je bijkomende kopieën wenst of herhaaldelijk inzage zou wensen, kan het Davidsfonds een vergoeding aanrekenen voor haar administratieve kosten.

7. Beveiliging

Het Davidsfonds verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid voor haar medewerkers. De door jou aan het Davidsfonds bezorgde persoonsgegevens blijven bewaard bij het Davidsfonds of desgevallend bij de verwerker van persoonsgegevens op servers in België. Je erkent en aanvaardt dat het doorsturen en bewaren van persoonsgegevens nooit volledig zonder risico is, hoewel het Davidsfonds alles binnen haar mogelijkheden doet om dit risico te beperken.

Heb je nog vragen?

  1. Indien je nog vragen zou hebben over deze privacyverklaring en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens door het Davidsfonds, aarzel dan zeker niet om haar via e-mail te contacteren op privacy@davidsfonds.be