logoprint

Davidsfonds vzw - Quinten Metsysplein 12 - 3000 Leuven - tel.: 016/310.600 - fax: 016/310.608 - info@davidsfonds.be
 

 

Kunst in huis

Share Instagram: davidsfonds.cultuurnetwerk

Vlaanderen: Verbeelding werkt
Wie zijn we

Wie zijn we | Bestuur | Activiteiten | Inschrijven op de activiteitenmailing


De Panne-Adinkerke [Westhoek] Davidsfondswerking in De Panne & Adinkerke


Op maandag 29 mei 1933, om 20 uur, komen ongeveer 130 personen - waaronder enkele dames -, bijeen in de zaal “Katholieke Kring” Hotel Monico. Op deze datum wordt afdeling De Panne gesticht. De aanwezigen van de stichtingsvergadering worden er toegesproken door de provinciale afgevaardigde Smeesters. Die avond worden Joris Calmeyn, Kamiel Noterdaeme en Jozef Gonthier respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. Pastoor De Ridder (O.L.V.- parochie) en pastoor Roose (Sint-Pietersparochie) worden erevoorzitter.

91 leden-gezinnen sluiten zich aan. In 1934 wordt het ledenaantal opgedreven tot 117 leden-gezinnen. De eerste activiteiten worden gehouden door Jan Boon - nonkel Jan van de K.V.R.O. - (lezing ‘Beauraing’), E.H. Allossery (lezing ‘Guido Gezelle’) en Fons Welockx (lezing ‘Hypnotisme’) In 1933 verdelen de bestuursleden 483 boeken. In 1936 zijn dat reeds 612 exemplaren.

Op donderdag 10 februari 1938 vindt de bestuursverkiezing plaats. Voorzitter Joris Calmeyn moet niet herkozen worden. Er wordt een uitgebreid bestuur verkozen en de verschillende functies worden verdeeld. De voorzitter blijft Joris Calmeyn. Secretaris en penningmeester worden respectievelijk Jozef Gonthier en Werner Cattrysse. Willy Berquin, Jeroom Bruneel, Karel Calcoen en Lothaine Dombrecht maken eveneens deel uit van het bestuur.

Oorlogsomstandigheden laten de normale werking van het Davidsfonds niet toe. Op de bestuursvergadering van 01.12.1946 wordt de werking van het Davidsfonds opnieuw voortgezet. Als nieuwe voorzitter wordt Jozef Vanbellingen aangesteld en als secretaris-penningmeester Albert Boutens. Later, onder het voorzitterschap van Jozef Lehouck, stijgt het ledenaantal tot 223 leden-gezinnen.

04.06.1948  Na de vergadering van de bestuursleden schrijft secretaris Albert Boutens in het verslag; "Onder het impuls van den Eerwaarde proost werd overgegaan tot de stichting van een toneelbond onder het patronaat van het Davidsfonds. Als voorzitter de Heer Bruneel, secretaris den Heer De Cuman, leider den Heer De Gruyter en met de medewerking van de Heer Willy Berquin en de Heer Lionel Sanctorum.'  (n.b. 1*  den Eerwaarde proost is Jan Vandamme  2* een toneelbond is Kink-Kank-Hoorn )
In het boek 'Jos Leye: uit eerlijke overtuiging met grenzeloze inzet' lezen wij o.a. Kink-Kank-Hoorn was ontstaan uit de leden van het Davidsfonds. Deze toneelgroep werd door het nationaal DF.-bestuur erkend.

 In 1953 wordt onder leiding van J. Geerts - ontvanger van de tolbeamten – de afdeling Adinkerke opgericht. Jammer genoeg wordt deze afdeling reeds in 1959 ontbonden, nadat de voorzitter van Davidsfonds afdeling Adinkerke om beroepsredenen de gemeente heeft verlaten. De afdeling uit Adinkerke bestelt regelmatig op haar kosten een autocar om de activiteiten bij afdeling De Panne bij te wonen.

In 1958 wordt het 25-jarig bestaan van de afdeling gevierd. (De afdeling telt 192 aangesloten leden-gezinnen.) Jozef Leye, sedert 1955 secretaris, wordt in 1960 voorzitter van de afdeling. Camiel Vanhoucke wordt secretaris. Wanneer Jozef Leye De Panne verlaat, wordt Abel Vandenbussche - vanaf 10.01.1967 - de voorzitter. Jacques Hauspie wordt secretaris en penningmeester. Maurice Ollevier wordt ondervoorzitter van de afdeling.

In 1973 vindt de eerste editie van ‘het declamatietornooi van de Westhoek’ plaats. In 1976 wordt Maurice Ollevier de nieuwe voorzitter.
Naast de traditionele culturele avonden waarin gastsprekers en kleinkuntenaars interessante avonden brengen (o.a. professor Joos Florquin samen met Fons Fraeters, Armand Pien, minister Rika Debaecker, Maurice Dewilde, Miel Cools, WillemVermandere, Jan Verroken, Omer Tanghe, professor Michiel De Baecker, Phil Bosmans, Fons Oerlemans, Willem De Meyer, Bob Van Bael, André Demets, Gerard Vermeersch, Marc Galle, Flor Grammens, …) wordt er ook plaats gemaakt voor eigen mensen. Er worden dia-voorstellingen gegeven door pastoor Robrecht Gheeraert, broeder-Oblaat Jerome, Jacques Bauwens en Maurice Ollevier. De dynamische voorzitter Maurice Ollevier projecteert verschillende keren zijn ‘De Panne-Adinkerke, vroeger en nu.’
.

In het najaar van 1983 wordt ‘50 jaar Davidsfonds werking’ gevierd. De afdeling telt 137 leden-gezinnen.

Feest op 15 oktober 1983
Eucharistieviering in de O.L.V.-kerk,
voorgangers: deken Hugo Maerten, gewestvoorzitter Aubert Heyman en bestuurslid Robrecht Gheeraert. zang en muziek: het parochiaal zangkoor o.l.v. Robert Deleersnijder. Feestmaaltijd in ‘Meli’. Tijdens het aperitief treedt o.l.v. Jean-Paul Byloo het Beauvarlet-kamerkoor

Feest op 16 oktober 1983
Burgemeester Gilbert Bossuyt en zijn schepenen nodigen ons uit op een gezellige receptie. Clem De Ridder (nationaal voorzitter), André Durnez (gouwvoorzitter) en gewestconsulent Richard Vandenbussche gaan eveneens in op de uitnodiging. Voorzitter Maurice Ollevier en wijkmedewerker Gerard Noterdaeme ontvangen een ereplaket van het Davidsfonds.

Een paar weken later komt Norbert D’Hulst, secretaris-generaal van het Davidsfonds, naar De Panne voor het bijwonen van de publieke voorstelling van ‘de leeuw van Vlaanderen’. Hendrik Concience ter ere!

Heel wat eminente figuren zijn te gast in onze afdeling met een dia-voordracht of causerie.
Als blikvangers noteren wij graag de komst van de heer Luns, gewezen secretaris-generaal van de Navo (tussenkomst van wijlen ons lid Jef Laridon),  op vrijdag 11 mei 1990 gewezen Pannenaar en uittredend ambassadeur van België in Roemenië Jan Koninckx (tussenkomst van burgemeester Johan Degrieck), verder Louis Verbeeck, Willy Kuypers, Phil Bosmans, Gerard Debrabandere, Karel Declerck, Gert Boullaert, Kris Bruneel, monseigneur E. Laridon, Peter Verlinde, …
Guido Calcoen is coördinator bij ‘ten Huize van’ met o.a. Lionel Sanctorum, Alberic Florizoone, Norbert Dejaegher, Marcel Cloet, Karel De Kandelaere en Godgaf Dalle. Kantkloslesgeefster Magda Keletaers begeleidt zeven winters een groepje dames bij het aanleren van stropkant, Vlaanderens kant, Brugs bloemenwerk, modern kant en nog tal van andere technieken.

“Het declamatietornooi van de Westhoek” (25 keer georganiseerd! 25 keer  was Chris Cattaert voorzitter van de jury! en Guido Calcoen presenteerde 24 keer het tornooi) blijft het jaarlijkse hoogtepunt in de werking van onze afdeling. Het tornooi is klein begonnen,(1973) maar statig en doordacht uitgegroeid tot een manifestatie die de grenzen van De Panne-Adinkerke, ver overschreed. Enkele keren is de gemeentelijke feestzaal slechts net iets te groot om minstens 50 kandidaten met hun supporters een zitplaats aan te bieden. Verschillende keren scoren ‘onze’ laureaten heel hoog in het Degruytertornooi te Gent én in het Sabbejuweel in Antwerpen. Na 25 keer 'het declamatietornooi van de Westhoek' georganiseerd te hebben organiseerden wij voor de jongeren vijf keer 'expressief voorlezen '.Met de organisatie van de ‘junior-journalisten-wedstrijd’ (10 keer georganiseerd) behaalden wij één keer een nationale laureate. (1990)

9 en 10 oktober 1993: 60 jaar Davidsfonds.
  • 9 oktober: feestmaaltijd in aanwezigheid van Norbert-D’Hulst, secretaris-generaal van het Davidsfonds.
  • 10 oktober: eucharistie in de Sint-Pieterskerk. De viering wordt opgeluisterd door het vokaal kwartet ‘Stemband’. Tijdens de viering wordt de nieuwe afdelingsvlag (ontwerp Camiel Vanhoucke) door pastoor Robrecht Gheeraert ingezegend. De meter en de peter van de afdelingsvlag zijn Godelieve Eerebout (weduwe van wijlen voorzitter Maurice Ollevier) en bestuurslid Camiel Vanhoucke. Na de viering volgt een receptie.

24 mei 2008: viering 75 jaar Davidsfonds
* eucharistie in de O.L.V.-kerk. voorganger: Luc Gruwet, muzikale omlijsting door het trio 'de zandkorrel ' ( Oostende) 
* receptie aangeboden door het gemeentebestuur: feestrede door voorzitter Hugo Devos, muzikale inbreng door het trio 'de
  dominas(De Panne).
  
                                                                      50 jaar lid van ons bestuur: Camiel Vanhoucke!
Tijdens een gezellig samenzijn van bestuursleden en wijkmedewerkers en hun partner (19 maart 2010) bracht voorzitter Hugo Devos, namens het nationaal bestuur én onze afdeling  hulde aan Camiel Vanhoucke. 50 jaar inzet is zeker  niet ongemerkt voorbij gegaan.
Camiel was vanaf 1964 eindverantwoordelijke voor de boekenverdeling. Op 21.10.2015 nam Camiel de laatste keer die taak op zich. (+ 28.10.2016)

26.05.2018: viering 85 jaar Davidsfonds werking in De Panne
academische zitting in Hotel Donny. inleiding: voorzitter Jaak de Muelenaere, gastsprekers Tine Verhelst, directeur van het Davidsfonds, muzikale omlijsting: Aki Bollino, pp.-presentatie over de plaatselijke werking van het Davidsfonds. In naam van de Vlaamse minister van Cultuur, Sven Gatz, overhandigde Tine Verhelst een gedenkteken aan Herman Calcoen.( 50 jaar bestuurslid met o.a. sedert 1983 secretaris van de plaatselijke afdeling.
Na de academische zitting volgde een astronomische maaltijd.
.
periode 2008-2018
Hoogtepunten waren zeker de lezing van zuster Jeanne Devos en van Rik Vancauwelaert. Wij ondersteunden jaarlijks de nationale initiatieven : 'Vers Geperst', 'U zijt wellekome', Toast Literair en de Nacht van de Geschiedenis. Sedert december 2011 organiseren wij elk jaar - met succes - de quiz 'Met 4 aan tafel' (leiding Guido Calcoen en Hein Van Den Bulcke)  Elk jaar organiseerden wij een gegidste dagreis. Naast diverse avond-activiteiten verzorgden o.a. volgende Pannenaars of gewezen Pannenaars 'n Davidsfonds activiteit:   Reeds sedert 2005 verzorgt Paul Houwen (bijna) jaarlijks met zijn Pantheater een aangename toneelnamiddag.    2008 Kris Bruneel met 'Hoe besparen wij op onze energieverbruik?' Robert Florizoone met 'wereldtentoonstellingen'. 2009 Jan Decreton met 'De verdwenen vloot', 2010 Noël Hoste met 'een wandeling door de Westhoek', Jan Decreton met 'Visscher op den Yslandvaert' . 2011 Guylain en Michel Ollevier met 'De Panne-Adinkerke, een montage van wijlen hun vader Davidsfondsvoorzitter Maurice Ollevier 2013: Alexander Lehouck met 'Donny in De Panne', Jacky Launoy met 'het Calmeynbos', Luc Drappier met 'Achter dubbel glas', Noël Hoste met 'Van Noord-Peru tot Ushala', Will Van Steene en Jacky Launoy 'vakmannen & -vrouwen' 2016: Bruno Dequeecker maakte de hapjes t.g.v. 'foodpairing'. 2018 William Vandenplassche en Sander Vandevelde met 'Liefdes-seizoenen'. Alexander Lehouck met 'de zalige Idesbald'.
Sedert 2012 organiseert onze DF.-afdeling op 2de kerst jaarlijks 'U zijt wellekome'De afdeling heeft ook een goede samenwerking met de Davidsfonds afdelingen uit het gewest én met de gemeentelijke culturele dienst. In de Culturele Raad zetelen uiteraard bestuursleden van het Davidsfonds. Wij krijgen - sedert 1994! - een grote inbreng in het jaarlijks gemeentelijk programma van het  feest van de Vlaamse Gemeenschap.( Zo hielden o.a. nationaal voorzitter Peter Peene en de algemeen directeur van het Davidsfonds Jeroen Sleurs, respectievelijk op 11 juli 2005 en op 11 juli 2008 de feestrede.) Tijdens de eucharistie viering - de zaterdag net voor 11 juli - herdenken wij de overleden DF.-bestuursleden en DF.-leden die ons tijdens het voorbije werkjaar ontvallen zijn. Verzorgden door de jaren heen verschillende keren de muzikale omlijsting: het Sint-Pieterskoor o.l.v.zuster Bernarde en met orgelist Guido Mylle, verder; Wanthanee Wadngam, Els Opstaele en Jan Devos.
  overzicht van de meest verantwoordelijke functies in onze plaatselijke afdeling vanaf de stichtingsdatum tot heden
 
(voor zover wij uit de gegevens van de briefwisseling ‘plaatselijk bestuur’ met ‘het nationaal secretariaat’ kunnen nagaan)
  •  voorzitter: Joris Calmeyn (1933-1942), Albert Dawijndt (1945), Jozef Van Bellingen (1946-1947), Jozef Lehouck (1948-1959), Jos Leye (1960-1965), Abel Vandenbussche (1967-1974), Maurice Ollevier (1975-1993), Philippe Delacauw (1993-2001), duo-baan Chris Cattaert-Hugo Devos (2001-2006), Hugo Devos (2006- 2010) , Jaak de Muelenaere (2011- ...)
  • ondervoorzitter: André Gevaert (1945), Jan Vandamme (1955-1959), Maurice Ollevier (1966-1975), Fernand Vanfraechem (1977-1983), Noëlla Robaeys (1984-1985), Chris Cattaert (1986-2006)
  • secretaris: Kamiel Noterdaeme (1933-1936), Jozef Gonthier (1937), Rafael Warreyn (1940), Germain D’Havelooze (1945), Albert Boutens (1946-1954), Jos Leye (1955-1959), Camiel Vanhoucke (1960-1963), Frank Verschoore (1964-1964), Jacques Hauspie (1966-1982), Herman Calcoen (1983-heden)
  • penningmeester: Jozef Gonthier (1933), Werner Catrysse (1937), Rafaël Warryn (1940-1942), Germain D’Havelooze (1945), Albert Boutens (1946-1954), Jos Leye (1955- 1959), Camiel Vanhoucke (1960-1963), Frank Verschoore (1964-1965), Jacques Hauspie (1966- 1982), Piet Maerten (1985-1988), Filip Demeester (1990-1996), Chris Cattaert (1997-2005), Anny Hoedt (2006- heden)
  • verantwoordelijke voor de boekenverdeling: Jozef Gonthier ( 1933-1937), Jozef Lehouck (1938), Rafaël Warreyn (1940- 1942), Albert Boutens ( 1946-1954), Camiel Wittewrongel (1955-1963), Camiel Vanhoucke ( 1964/1965 - 2015), Anny Hoedt ( 2016- ....)
Wij stellen u ons bestuur voor:
bestuursleden: Janic Blankaert, Guido Calcoen, Herman Calcoen, Dirk Decreton, Helena De Muelenaere, Jaak De Muelenaere, Anny Hoedt, Cecilia Roux en Hein Van Den Bulcke
losse medewerkers of wijkverantwoordelijken: Christiane Blomme, Jacques Debaecker,  Hugo Devos  en Christiane Verstraete
ere-wijkverantwoordelijke: Willy Millecam                                                                                                                                                                                                  


 de-panne-adinkerke@davidsfonds.netWe gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media. Dergelijke cookies van derden kunnen uw gebruik van deze website volgen. Als u doorgaat met gebruik van deze website, gaan we ervan uit dat u alle cookies op deze website graag ontvangt. U kunt echter uw cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen door uw cookies voor dit domein te wissen.